Phát triển thành công và bền vững
Trách nhiệm cộng đồng

Tại Mapletree, chúng tôi luôn nỗ lực đem tiêu chí hoạt động bền vững vào trong hoạt động và đầu tư cộng đồng. Trong quá trình phát triển kinh doanh tại Châu Á và xa hơn nữa, chúng tôi tìm kiếm để mang lại các kết quả khả quan được chia sẻ thông qua các sáng kiến trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp (CSR).

Điểm sáng trong nỗ lực của chúng tôi là Chương Trình Định Hình và Chia Sẻ của Mapletree, một chương trình áp dụng cho toàn bộ tập đoàn, được định hướng để đạt được các kết quả lớn hơn thông qua một phương pháp tiếp cận tập trung hơn vào CSR – trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.

Được định hưởng hai mục tiêu lớn – Tăng Sức Mạnh Cho Cá Nhân thông qua việc hỗ trợ các sáng kiến về giáo dục và y tế, cũng như Làm Giàu Cộng Đồng với các thiết kế nghệ thuật và thiết kế chức năng, và các xây dựng dự án phát triển bất động sản bền vững với môi trường.

Để kết nối các hoạt động CSR của chúng tôi với hoạt động kinh doanh, chúng tôi chuyển một phần lợi nhuận vào trong chương trình Định Hình và Chia Sẻ. Mỗi năm, Mapletree dành S$1 triệu đô la Singapore cho các sáng kiến CSR nhưng con số này sẽ tăng lên S$2 triệu đô la nếu lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn và lợi nhuận PATMI trong năm vượt qua S$300 triệu.

Một minh chứng nữa cho cam kết CSR của chúng tôi là việc thành lập một ban năm thành viên bao gồm các quản lý cấp cao và thành viên trong ban giám đốc của Mapletree REIT, đưa ra phương pháp giám sát chiến lược cho chương trình Định Hình và Chia Sẻ. Để đảm bảo hiệu quả quản lý và sự đa dạng trong cách đánh giá, các đại diện từ Mapletree REITs được thay đổi trên cơ sở nhiệm kỳ 2 năm trong ban này.

 Ủy Ban CSR
 (giai đoạn FY18/19 - FY19/20)
 
 Ông Edmund Cheng Wai Wing Chủ tịch, Mapletree Investments Pte Ltd (MIPL)
 Ông Hiew Yoon Khong Giám Đốc Điều hành Tập đoàn, MIPL
 Ông Kan Shik Lam Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Quản lý Quỹ Thương mại Mapletree
 Bà Heng Yeow Khing Giám đốc, Tập đoàn Gemstone Asset Holdings
 Ông Wan Kwong Weng Trưởng ban Dịch vụ Tập Đoàn và Trưởng ban cố vấn Tập đoàn, MIPL