Phát triển thành công và bền vững
Trách nhiệm cộng đồng

Tại Mapletree, chúng tôi luôn nỗ lực đem tiêu chí hoạt động bền vững vào trong hoạt động và đầu tư cộng đồng. Trong quá trình phát triển kinh doanh tại Châu Á và xa hơn nữa, chúng tôi tìm kiếm để mang lại các kết quả khả quan được chia sẻ thông qua các sáng kiến trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp (CSR).

Điểm sáng trong nỗ lực của chúng tôi là Chương Trình Định Hình và Chia Sẻ của Mapletree, vốn là một chương trình áp dụng cho toàn bộ tập đoàn, được định hướng để đạt được các kết quả xa hơn thông qua một phương pháp tiếp cận tập trung hơn vào CSR. 

Được định hưởng hai mục tiêu lớn – Trao Quyền Cá NhânLàm Giàu Cộng Đồng, chương trình này hỗ trợ các mục đích giáo dục và y tế để giảm nghèo đói, cũng như các biện pháp thực hành môi trường bền vững và các nỗ lực làm đẹp môi trường được thúc đẩy thông qua các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

CSR VN

Để kết nối các hoạt động CSR của chúng tôi với hoạt động kinh doanh, chúng tôi chuyển một phần lợi nhuận vào trong chương trình Định Hình và Chia Sẻ. Mỗi năm, Mapletree dành S$1 triệu đô la Singapore cho các sáng kiến CSR nhưng con số này sẽ tăng lên S$2 triệu đô la nếu lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn và lợi nhuận PATMI trong năm vượt qua S$300 triệu.

Một minh chứng nữa cho cam kết CSR của chúng tôi là việc thành lập một ban năm thành viên bao gồm các quản lý cấp cao và thành viên trong ban giám đốc của Mapletree REIT, đưa ra phương pháp giám sát chiến lược cho chương trình Định Hình và Chia Sẻ. Để đảm bảo hiệu quả quản lý và sự đa dạng trong cách đánh giá, các đại diện từ Mapletree REITs được thay đổi trên cơ sở nhiệm kỳ 2 năm trong ban này.

 Ủy Ban CSR    
 giai đoạn (FY16/17 - FY17/18)  
 Ông Edmund Cheng Wai Wing Chủ tịch, Mapletree Investments Pte Ltd (MIPL)
 Ông Hiew Yoon Khong Giám Đốc Điều hành Tập đoàn, MIPL
 Ông Tarun Kataria Thành viên  hội đồng quản trị, Công ty Quản lý Quỹ Kho vận Mapletree
 Bà Mary Yeo Thành viên hội đồng quản trị, Công ty Quản lý Quỹ Kho vận Mapletree
 Ông Wan Kwong Weng Trưởng ban Dịch vụ Tập Đoàn và Trưởng ban cố vấn Tập đoàn, MIPL