Mở rộng tầm phát triển tại các thị trường mới
Hà Lan
Mapletree Management (Netherlands) B.V.
Regus Amsterdam Atrium,
Strawinskylaan 3051,
1077 ZX Amsterdam, The Netherlands
ĐT: +31 020 301 2228