Maintenance will be carried out on 24 August 2018 from 5:00pm to 8:30pm

Trung tâm Thông tin
Bản tin

“Mapping” – bản tin hàng quý cập nhật tin tức và các dự án của Mapletree tại Singapore và khu vực.

Để đăng ký nhận Bản tin, vui lòng điền thông tin vào bảng sau.

Theo năm  
Bản tin 2017

Để đăng ký Bản tin của chúng tôi, vui lòng điền nội dung sau.