Maintenance will be carried out on 24 August 2018 from 5:00pm to 8:30pm

Trung tâm Thông tin
Báo cáo thường niên – Tiếng Anh
Báo cáo thường niên sẽ được tải về dưới định dạng Adobe PDF. Để có thể mở và đọc định dạng này, vui lòng tải phần mềm Adobe Reader tại website của Adobe.